Algemene Voorwaarden

Algemene voorwaarden van:

I.A.W. Filot h.o.d.n. Zuidstijl
Moreelselaan 40
5643 RN  Eindhoven

Inschrijfnummer K.v.K. voor Brabant: 53670930 0000

Toepasselijkheid, definities

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en op alle overeenkomsten van opdracht, waaronder alle overeenkomsten tot het verrichten van werkzaamheden en/of tot het leveren van diensten van I.A.W. Filot h.o.d.n. Zuidstijl, gevestigd te Eindhoven, hierna te noemen: "Zuidstijl".
 2. De opdrachtgever zal in het navolgende worden aangeduid als "de wederpartij".
 3. Een aantal bepalingen in deze algemene voorwaarden ziet alleen op de situatie waarin de wederpartij een natuurlijke persoon is die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf. In deze bepalingen wordt de wederpartij aangeduid met de term "de consument".
 4. Onder "schriftelijk" wordt in deze algemene voorwaarden verstaan: per brief, per e-mail, per fax of enige andere wijze van communicatie die met het oog op de stand der techniek en de in het maatschappelijk verkeer geldende opvattingen hiermee gelijk kan worden gesteld.
 5. Onder "documenten" wordt in deze algemene voorwaarden verstaan: de door Zuidstijl te vervaardigen of te verstrekken en/of door de wederpartij verstrekte adviezen, berekeningen, tekeningen, ontwerpen e.d. Deze documenten kunnen zowel schriftelijk als op andere informatiedragers worden vastgelegd, zoals op cd-roms, dvd’s, USB-sticks e.d.
 6. Onder "informatie" wordt in deze algemene voorwaarden verstaan: zowel de documenten als de overige (mondelinge) gegevens die door Zuidstijl en/of de wederpartij worden verstrekt.
 7. Bij een discrepantie of strijdigheid tussen deze algemene voorwaarden en een vertaalde versie hiervan, geldt de Nederlandse tekst.
 8. Het mogelijk niet van toepassing zijn van een (deel van een) bepaling van deze algemene voorwaarden laat de toepasselijkheid van de overige bepalingen onverlet.
 9. Deze voorwaarden zijn eveneens van toepassing op uit de overeenkomst voortgekomen deelopdrachten of vervolgopdrachten.
 10. Indien Zuidstijl deze algemene voorwaarden al meerdere keren aan de wederpartij ter hand heeft gesteld is er sprake van een bestendige handelsrelatie. Zuidstijl hoeft dan de algemene voorwaarden niet telkens opnieuw ter hand te stellen om deze op volgende overeenkomsten van toepassing te laten zijn.

Aanbod, offerte

 1. Ieder aanbod en elke offerte van Zuidstijl is van kracht gedurende de daarin genoemde termijn. Een aanbod of offerte waarin geen geldigheidstermijn is genoemd, is vrijblijvend. Bij een vrijblijvend aanbod of een vrijblijvende offerte, heeft Zuidstijl nog het recht dit aanbod of deze offerte uiterlijk binnen 2 werkdagen na ontvangst van de aanvaarding te herroepen.
 2. Een samengesteld(e) aanbod of offerte verplicht Zuidstijl niet tot levering van een deel van de aangeboden prestatie tegen een overeenkomstig deel van de prijs of het tarief.
 3. Indien het aanbod of de offerte is gebaseerd op door de wederpartij verstrekte informatie en deze informatie onjuist of onvolledig blijkt te zijn dan wel naderhand wijzigt, heeft Zuidstijl het recht de opgegeven prijzen, tarieven en/of levertermijnen aan te passen.
 4. Het aanbod, de offerte en tarieven gelden niet automatisch voor vervolgopdrachten.
 5. Getoonde en/of verstrekte voorbeelden van documenten, voorbeelden of afbeeldingen van ontwikkelde websites, opgaven van functionaliteiten en capaciteiten evenals andere omschrijvingen in brochures, promotiemateriaal en/of op de website van Zuidstijl zijn zo nauwkeurig mogelijk, maar gelden slechts ter aanduiding. Hieraan kan de wederpartij geen rechten ontlenen.
 6. De in het vorige lid genoemde voorbeelden blijven te allen tijde eigendom van Zuidstijl en dienen op diens eerste verzoek op kosten van de wederpartij aan Zuidstijl te worden geretourneerd.

Totstandkoming overeenkomsten

 1. De overeenkomst komt tot stand nadat de wederpartij het aanbod van Zuidstijl heeft geaccepteerd, ook indien deze acceptatie op ondergeschikte punten afwijkt van dit aanbod. Wanneer de acceptatie van de wederpartij echter op wezenlijke punten afwijkt, komt de overeenkomst pas tot stand indien Zuidstijl uitdrukkelijk schriftelijk met deze afwijkingen heeft ingestemd.
 2. Zuidstijl is pas gebonden aan:
        1. een opdracht of bestelling zonder daaraan voorafgaand aanbod;
        2. mondelinge afspraken;
        3. aanvullingen op of wijzigingen van de algemene voorwaarden of overeenkomst;

na schriftelijke bevestiging hiervan aan de wederpartij of zodra Zuidstijl - zonder tegenwerping van de wederpartij - met de uitvoering van de opdracht of afspraken is begonnen.

 1. Zuidstijl noch de wederpartij is gerechtigd zijn uit de overeenkomst voortvloeiende rechten en/of verplichtingen zonder toestemming van de andere partij aan een derde over te dragen, tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders zijn overeengekomen of in deze voorwaarden anders is bepaald.

Honorarium, prijzen, tarieven

 1. Tenzij partijen een vast honorarium zijn overeengekomen, zal Zuidstijl zijn honorarium berekenen op basis van het aantal bestede uren onder toepassing van het overeengekomen uurtarief of het gebruikelijke uurtarief van Zuidstijl.
 2. De uurtarieven gelden voor normale werkdagen waaronder wordt verstaan: maandag tot en met vrijdag (met uitzondering van erkende nationale feestdagen) voor de tussen partijen overeengekomen tijdstippen.
 3. Bij spoedopdrachten of indien de werkzaamheden op verzoek van de wederpartij dienen plaats te vinden buiten de in het vorige lid genoemde werkdagen, mag Zuidstijl een toeslag berekenen over het overeengekomen of gebruikelijke uurtarief.
 4. De in de aanbiedingen, offertes of tarieflijsten e.d. vermelde prijzen of tarieven zijn exclusief BTW en eventuele kosten, zoals verzendkosten, reiskosten, administratiekosten en declaraties van ingeschakelde derden.
 5. Zuidstijl mag een overeengekomen vast honorarium verhogen indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat de overeengekomen of verwachte hoeveelheid werk bij het sluiten van de overeenkomst niet goed werd ingeschat door partijen, deze onjuiste inschatting niet te wijten is aan een toerekenbare tekortkoming van Zuidstijl en in redelijkheid niet van hem kan worden verlangd de werkzaamheden te verrichten tegen het overeengekomen honorarium.
 6. Ingeval er tussen partijen een geschil ontstaat over het aantal bestede en/of de in rekening gebrachte uren, is de urenregistratie van Zuidstijl bindend. Een en ander behoudens tegenbewijs van de zijde van de wederpartij.
 7. a.   Indien zich tussen de datum van het sluiten van de overeenkomst en de uitvoering hiervan voor Zuidstijl (kost)prijsverhogende omstandigheden voordoen als gevolg van wet- en regelgeving, valutaschommelingen of prijs- of tariefwijzigingen bij de door Zuidstijl ingeschakelde (internet)providers of andere toeleveranciers, mag Zuidstijl de overeengekomen prijs of het overeengekomen honorarium dienovereenkomstig verhogen en aan de wederpartij in rekening brengen.

b.   Bij prijs- of tariefverhogingen binnen 3 maanden na totstandkoming van de overeenkomst is de consument bevoegd de overeenkomst door middel van een schriftelijke verklaring te ontbinden. Indien de consument niet binnen 14 dagen na mededeling van de prijs- of tariefwijziging aan Zuidstijl heeft laten weten gebruik te willen maken van zijn ontbindingsbevoegdheid mag Zuidstijl er vanuit gaan dat de consument met de prijs- of tariefwijziging heeft ingestemd.

 1. Bij duurovereenkomsten mag Zuidstijl de hiervoor geldende prijzen en/of tarieven periodiek aanpassen. Zuidstijl zal de wederpartij hierover uiterlijk één maand voor ingangsdatum van de prijs- of tariefwijziging schriftelijk informeren. Indien de wederpartij niet akkoord gaat met de aangekondigde prijs- of tariefwijziging, heeft hij het recht de overeenkomst binnen 10 (tien) werkdagen na datum van deze kennisgeving tegen de in de kennisgeving vermelde ingangsdatum op te zeggen. Opzegging moet schriftelijk geschieden.

Inschakeling derden

Indien een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, mag Zuidstijl bepaalde werkzaamheden of diensten door derden laten verrichten of leveren. Een en ander ter beoordeling van Zuidstijl.

Verplichtingen van de wederpartij

 1. De wederpartij moet ervoor zorgen dat:
  1. hij alle voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde informatie en documenten tijdig op de door Zuidstijl gewenste wijze aan Zuidstijl ter beschikking stelt;
  2. eventuele door de wederpartij aan Zuidstijl verstrekte informatiedragers, elektronische bestanden e.d. vrij zijn van virussen en/of defecten;
  3. ingeval er werkzaamheden op locatie moeten plaatsvinden, Zuidstijl op de overeengekomen data en tijden toegang krijgt tot deze locatie;
  4. Zuidstijl op voornoemde locatie kan beschikken over aansluitmogelijkheden voor de benodigde elektriciteit, internet e.d. De kosten hiervan zijn voor rekening van de wederpartij. Verloren arbeidsuren als gevolg van uitval van deze voorzieningen zijn eveneens voor rekening van de wederpartij;
  5. ingeval de werkzaamheden meerdere dagen in beslag nemen, er op deze locatie een ruimte beschikbaar is waar hulpmiddelen, eigendommen van Zuidstijl e.d. opgeborgen kunnen worden zonder dat beschadiging of diefstal van deze hulpmiddelen of eigendommen kan plaatsvinden;
  6. op deze locatie de door Zuidstijl in redelijkheid gewenste overige voorzieningen aanwezig zijn, zonder dat hieraan voor hem kosten zijn verbonden.
 2. De wederpartij zorgt voor dat de door hem verstrekte informatie juist en volledig is en vrijwaart Zuidstijl voor aanspraken van derden die voortvloeien uit het niet juist en/of onvolledig zijn van de informatie.
 3. De wederpartij is aansprakelijk voor verlies of diefstal van en/of overige schade aan de hulpmiddelen of eigendommen e.d. die Zuidstijl tijdens de uitvoering van de werkzaamheden bij de wederpartij gebruikt of heeft opgeborgen.
 4. Indien niet tijdig aan de in dit artikel genoemde verplichtingen is voldaan, mag Zuidstijl de uitvoering van de overeenkomst opschorten tot het moment dat de wederpartij wel aan zijn verplichtingen heeft voldaan. De kosten in verband met de opgelopen vertraging en/of de kosten voor het verrichten van extra werkzaamheden en de overige gevolgen die hieruit voortvloeien zijn voor rekening en risico van de wederpartij.
 5. Indien de wederpartij zijn verplichtingen niet nakomt en Zuidstijl nalaat van de wederpartij nakoming te verlangen, tast dit het recht van Zuidstijl om op een later tijdstip alsnog nakoming te verlangen niet aan.

Vertrouwelijke informatie

 1. Partijen verplichten zich tot geheimhouding van alle informatie die zij in het kader van het sluiten en uitvoeren van de overeenkomst van of over de andere partij hebben verkregen en waarvan deze partij heeft aangegeven dat het vertrouwelijke informatie betreft of waarvan zij weten dan wel redelijkerwijs kunnen weten dat die informatie vertrouwelijk behandeld moet worden. Partijen zullen deze informatie alleen aan derden verstrekken voor zover dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de overeenkomst.
 2. Iedere partij zal alle redelijkerwijs te nemen voorzorgsmaat-regelen treffen om de vertrouwelijke informatie geheim te houden en staat er voor in dat zijn werknemers of andere personen die onder zijn verantwoordelijkheid bij de uitvoering van de overeenkomst betrokken zijn zich eveneens aan deze geheimhoudingsplicht zullen houden.
 3. De geheimhoudingsplicht geldt niet indien een partij als gevolg van wet- en/of regelgeving of een rechterlijke uitspraak gehouden is de vertrouwelijke informatie openbaar te maken en zich hierbij niet kan beroepen op een wettelijk of een door een rechter toegestaan verschoningsrecht. Deze uitzondering geldt eveneens voor de werknemers of andere personen zoals bedoeld in lid 2 van dit artikel.
 4. Het is Zuidstijl te allen tijde toegestaan te publiceren over de overeengekomen werkzaamheden en de hierbij gebruikte of ontwikkelde methodes, werkwijzen e.d. te hergebruiken, mits daarbij de privacy van de wederpartij gewaarborgd blijft of Zuidstijl hiervoor toestemming heeft verkregen van de wederpartij.
 5. Indien Zuidstijl een privacystatement hanteert, worden de daarin genoemde informatie uitsluitend gebruikt in overeenstemming met de bepalingen van dit statement.

Risico van opslag informatie

 1. Zuidstijl zal alle van de wederpartij ontvangen infor-matie of bestanden gedurende de looptijd van de overeenkomst op zorgvuldige wijze opslaan en bewaren en alle redelijkerwijs te nemen maatregelen (laten) treffen teneinde ongewenste toegang (bijvoorbeeld door hackers) tot deze informatie of bestanden te voorkomen.
 2. Zuidstijl is echter nimmer aansprakelijk voor verlies of tenietgaan van deze informatie of bestanden - al dan niet door hackers - , tenzij dit te wijten is aan opzet en/of bewuste roekeloosheid van Zuidstijl of zijn leidinggevend personeel op directieniveau. De wederpartij dient er te allen tijde voor te zorgen dat hij het origineel of een kopie behoudt van de aan Zuidstijl verstrekte informatie of bestanden.

Levering, (op)leveringstermijnen

 1. Overeengekomen (op)leveringstermijnen kunnen nimmer worden beschouwd als fatale termijnen, mede doordat Zuidstijl zich bij deze termijnen veelal dient te baseren op (op)leveringstermijnen van zijn (internet)providers en overige dienstverleners. Indien Zuidstijl de overeengekomen prestatie niet of niet tijdig levert, moet hij door de wederpartij schriftelijk in gebreke worden gesteld, waarbij hem nog een redelijke termijn wordt gegund om zijn (op)leveringsverplichtingen alsnog na te komen.
 2. Zuidstijl is gerechtigd tot uitvoering van de werkzaamheden of dienstverlening in gedeelten of fasen, waarbij iedere deelprestatie afzonderlijk of periodiek door Zuidstijl kan worden gefactureerd.

Voortgang, uitvoering overeenkomst

 1. Indien de aanvang, voortgang of oplevering van de werkzaamheden of dienstverlening of de overeengekomen levering van zaken wordt vertraagd doordat:
  1. Zuidstijl niet tijdig alle noodzakelijke informatie of documenten van de wederpartij heeft ontvangen;
  2. Zuidstijl niet tijdig de eventueel overeengekomen (vooruit)betaling van de wederpartij heeft ontvangen;
  3. er sprake is van overige omstandigheden die voor rekening en risico van de wederpartij komen; heeft Zuidstijl recht op een zodanige verlenging van de (op)leveringstermijn als redelijkerwijs voortvloeit uit die omstandigheden en mag hij de hiermee gemoeide kosten en schade, zoals eventuele wachturen, bij de wederpartij in rekening brengen.
 2. Indien de overeenkomst in fasen wordt uitgevoerd, mag Zuidstijl de uitvoering van de onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten, totdat de wederpartij de resultaten van de voorgaande fase heeft goedgekeurd. De hieruit voortvloeiende kosten en schade zijn voor rekening van de wederpartij.
 3. Zuidstijl zal zich inspannen de overeengekomen werkzaamheden en leveringen binnen de hiervoor overeengekomen en geplande tijd te realiseren, voor zover dit redelijkerwijs van hem kan worden verlangd. Indien de uitvoering van de overeenkomst op verzoek van de wederpartij moet worden bespoedigd, mag Zuidstijl de hiermee gemoeide overwerkuren en overige kosten in rekening brengen bij de wederpartij.
 4. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat de werkzaamheden of diensten als gevolg van onvoorziene omstandigheden niet op de overeengekomen wijze kunnen worden uitgevoerd of geleverd, zal Zuidstijl met de wederpartij in overleg treden over wijziging van de overeenkomst. Zuidstijl zal de wederpartij daarbij informeren over de gevolgen van de wijziging voor de overeengekomen prijzen, tarieven en de overeengekomen (op)leveringstermijnen. Indien de uitvoering van de overeenkomst ten gevolge hiervan onmogelijk is geworden, heeft Zuidstijl in ieder geval recht op volledige vergoeding van de reeds door hem verrichte werkzaamheden of de reeds geleverde diensten.
 5. Meerwerk moet schriftelijk tussen Zuidstijl en de wederpartij overeengekomen worden. Onder meerwerk wordt verstaan: alle op verzoek van de wederpartij of noodzakelijkerwijs uit het werk voortvloeiende extra werkzaamheden en leveringen.
 6. Wanneer Zuidstijl op verzoek of met voorafgaande instemming van de wederpartij werkzaamheden of andere prestaties verricht, die buiten de inhoud of omvang van de overeenkomst vallen (meerwerk), zullen deze werkzaamheden of prestaties door de wederpartij aan Zuidstijl worden vergoed volgens de daarvoor gebruikelijke tarieven van Zuidstijl. Zuidstijl is echter niet verplicht aan een dergelijk verzoek te voldoen en kan altijd verlangen dat voor deze werkzaamheden of prestaties een afzonderlijke schriftelijke overeenkomst wordt gesloten.
 7. De wederpartij aanvaardt dat door de werkzaamheden of de prestaties als bedoeld in het vorige lid van dit artikel, het overeengekomen of verwachte tijdstip van voltooiing van de werkzaamheden en de wederzijdse verantwoordelijkheden van partijen kunnen worden beïnvloed.
 8. Indien de overeenkomst met zich meebrengt dat Zuidstijl eerst een conceptversie maakt van de door hem te leveren documenten, een door hem te ontwikkelen website e.d., dient de wederpartij ieder concept steeds zorgvuldig te controleren en zo spoedig mogelijk - maar uiterlijk binnen een hiervoor overeengekomen termijn - zijn reactie aan Zuidstijl kenbaar maken. Indien nodig, wordt het concept maximaal tweemaal door Zuidstijl aangepast en aan de wederpartij ter goedkeuring voorgelegd. Zuidstijl mag eisen dat de definitieve versie van vervaardigde documenten per pagina voor akkoord wordt geparafeerd door de wederpartij of dat de wederpartij anderszins uitdrukkelijk schriftelijk instemt met een goedgekeurd concept. De wederpartij mag de vervaardigde documenten, de goedgekeurde website e.d. pas gebruiken, nadat Zuidstijl de geparafeerde definitieve versie of de schriftelijke akkoordverklaring heeft ontvangen, tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders zijn overeengekomen of in deze algemene voorwaarden anders is bepaald.
 9. Indien Zuidstijl in al goedgekeurde concepten nog wijzigingen moet aanbrengen, kan dit worden gezien als meerwerk en mag Zuidstijl de hieruit voortvloeiende meerkosten aan de wederpartij in rekening brengen.

Ontwikkelen van maatwerk software

 1. De wederpartij dient alle voor de ontwikkeling van de software benodigde informatie en documenten, tijdig en in de door Zuidstijl gewenste vorm aan Zuidstijl ter beschikking te stellen. De hiervoor door de wederpartij aangeleverde informatiedragers, elektronische bestanden, software e.d. dienen te voldoen aan de hiervoor overeengekomen specificaties.
 2. De functionaliteiten, eigenschappen, kenmerken e.d. van de te ontwikkelen software zal door partijen schriftelijk worden vastgelegd. De omvang van de verplichtingen van Zuidstijl wordt uitsluitend bepaald door hetgeen partijen schriftelijk zijn overeengekomen.
 3. Tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders zijn overeengekomen, berusten alle intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de ontwikkelde software bij Zuidstijl, maar kan de wederpartij zonder beperkingen gebruik maken van de definitieve versie van deze software, indien en voor zover de wederpartij aan al zijn betalingsverplichtingen jegens Zuidstijl heeft voldaan.

Ontwikkelen van een website

 1. De wederpartij moet alle voor de ontwikkeling van de website benodigde informatie, documenten, afbeeldingen e.d. tijdig en in de door Zuidstijl gewenste vorm aan Zuidstijl ter beschikking stellen. De wederpartij is daarbij zelf verantwoordelijk voor het verwerven van eventuele licenties bij derden voor auteursrechtelijk materiaal dat Zuidstijl op verzoek van de wederpartij op de website plaatst.
 2. Tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders zijn overeengekomen, verkrijgt de wederpartij een volledige, niet-overdraagbare licentie tot het gebruik van het (grafisch) ontwerp van de website vanaf het moment dat de wederpartij volledig aan zijn verplichtingen uit de overeenkomst met Zuidstijl heeft voldaan.
 3. Zuidstijl behoudt de copyrights op de losse elementen wat betreft eigen beeldcreaties, programmeringen, teksten, beeldconcepten e.d. van Zuidstijl en mag zijn naam op een bescheiden wijze op de website opnemen. De wijze waarop deze naamsvermelding zal plaatsvinden wordt in onderling overleg vastgesteld.
 4. Het is de wederpartij toegestaan om voor het dagelijks gebruik van de website, binnen de met Zuidstijl schriftelijk overeengekomen grenzen, wijzigingen in de inhoud van de databases, achterliggende pagina’s en de boomstructuren aan te brengen.
 5. Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Zuidstijl, is het de wederpartij niet toegestaan om een variant of afgeleide van het ontwerp van de website te (laten) maken of (elementen van) dat ontwerp buiten de website of de hierover tussen partijen gemaakte afspraken toe te passen of te gebruiken.
 6. Indien Zuidstijl adviseert om een bepaalde provider of andere dienstverlener ten behoeve van het functioneren van de website in te schakelen, is Zuidstijl nooit aansprakelijk voor eventuele tekortkomingen van deze provider of dienstverlener.

Oplevering en acceptatie van de ontwikkelde website/software

 1. Zuidstijl zal de wederpartij meedelen dat de overeengekomen werkzaamheden ten behoeve van de website of de software afgerond zijn en de website of de software gebruiksklaar is.
 2. De website of de software wordt geacht conform de overeenkomst te zijn opgeleverd en aan de overeenkomst te beantwoorden, indien deze gebruiksklaar ter beschikking van de wederpartij is gesteld, de wederpartij de werking hiervan of de hiervoor overeengekomen specificaties, eigenschappen, kwaliteiten e.d. heeft gecontroleerd en de opleverstaat of werkbon voor goedkeuring door de wederpartij is getekend.
 3. De website of de software wordt tevens geacht conform de overeenkomst te zijn opgeleverd, indien de wederpartij binnen een hiervoor tussen partijen overeengekomen testperiode niet heeft gereclameerd bij Zuidstijl. Indien partijen geen testperiode zijn overeengekomen, wordt de website of de software tevens geacht conform de overeenkomst te zijn opgeleverd indien de wederpartij binnen een periode van 2 weken na de in lid 1 bedoelde mededeling niet heeft gereclameerd bij Zuidstijl.
 4. Indien partijen een testperiode of acceptatietest zijn overeengekomen en de wederpartij daarbij gebreken, fouten, onvolkomenheden e.d. constateert, moet de wederpartij Zuidstijl hierover schriftelijk en gedetailleerd informeren. Zuidstijl zal in dat geval de gemelde gebreken, fouten, onvolkomenheden e.d. binnen een redelijke termijn na melding herstellen. Een dergelijk herstel zal kosteloos worden uitgevoerd, tenzij er sprake is van gebruiksfouten van de wederpartij of andere niet aan Zuidstijl toe te rekenen oorzaken. Herstel van eventu-eel verloren gegane informatie is niet kosteloos inbegrepen, tenzij partijen uitdrukkelijk anders zijn overeengekomen.
 5. Nog niet verrichte of nog niet beëindigde werkzaamheden van door of namens de wederpartij ingeschakelde derden, welke van invloed zijn op een behoorlijk gebruik van de website of software, hebben geen invloed op het gebruiksklaar zijn van en de oplevering van deze website of software.
 6. Indien de wederpartij na oplevering nog wijzigingen wenst te laten aanbrengen aan de website of software, zal dit worden aangemerkt als meerwerk. Zuidstijl mag de hieruit voortvloeiende kosten en/of de hieraan te besteden tijd afzonderlijk bij de wederpartij in rekening brengen.
 7. Ingeval de wederpartij na de oplevering of herstelperiode nog gebreken, fouten, onvolkomenheden e.d. met betrekking tot de website of de software constateert, zijn hierop de bepalingen van het in deze algemene voorwaarden opgenomen klachtartikel van toepassing.

Domeinnaamregistratie

 1. Op verzoek van de wederpartij kan Zuidstijl de registratie van domeinnamen verzorgen tegen de op dat moment geldende tarieven.
 2. Nadat de wederpartij de voor de registratie overeengekomen prijs aan Zuidstijl heeft voldaan, zal Zuidstijl er voor zorgen dat de domeinnaam op naam wordt gezet van de wederpartij.
 3. Op de aanvraag en het gebruik van een domeinnaam zijn altijd de ten tijde van de registratie geldende regels en procedures van de betreffende registrerende instantie van toepassing. De wederpartij is verplicht te handelen in overeenstemming met deze regels en procedures en de overige voor registratie relevante wet- en regelgeving. Tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders zijn overeengekomen, moet de wederpartij zich zelf op de hoogte stellen van voornoemde regels, procedures, wet- en regelgeving.
 4. De registratie van domeinnamen geschiedt voor rekening en risico van de wederpartij. De wederpartij moet zelf onderzoeken of het gebruik van de beoogde domeinnaam (merkenrechtelijk) is toegestaan en vrijwaart Zuidstijl voor eventuele aanspraken van derden ingeval (registratie van) de domeinnaam inbreuk maakt op intellectuele eigendomsrechten van derden. Zuidstijl wijst de wederpartij er uitdrukkelijk op dat registratie van een domeinnaam geen vestiging van een merkenrecht inhoudt.
 5. Zuidstijl heeft ten aanzien van de domeinnaamregistratie te allen tijde slechts een inspanningsverplichting en garandeert niet dat een aanvraag tot registratie zal worden gehonoreerd.
 6. Tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders zijn overeengekomen of uit de wet en/of de regelgeving van de registrerende instantie anders voortvloeit, wordt de domeinnaam gedurende een periode van 12 maanden geregistreerd. Deze termijn wordt voor niet consumenten telkens stilzwijgend voor een zelfde periode verlengd, tenzij één der partijen de overeenkomst uiterlijk 1 maand vóór het aflopen van de periode schriftelijk heeft opgezegd. Voor consumenten geldt dat de registratie aan het einde van de eerste en eventueel volgende periode vervalt, tenzij zij 1 maand voor het aflopen van de eerste of volgende periode schriftelijk te kennen geven dat zij de registratie wensen te verlengen. Verlengen kan telkens alleen voor een periode van 12 maanden.

Webservice

 1. Indien Zuidstijl voor de wederpartij diensten op het gebied van serverbeheer (hosting) verleend, is het de wederpartij ten aanzien van het gebruik van deze server of zijn dataverkeer verboden:
  1. zich te gedragen in strijd met de ‘netiquette’;
  2. inbreuk te plegen op intellectuele eigendomsrechten of overige rechten van derden;
  3. informatie te verspreiden, toegankelijk te maken en/of aan te bieden - al dan niet via banners of reclame van derden op de website - die in strijd is met de Nederlandse wet- en regelgeving;
  4. zich bezig te houden met ‘hacking’, waaronder het zich ongeautoriseerd toegang verschaffen tot computersystemen, software en/of data van derden;
  5. reclame, berichten en/of meningen te verspreiden op een manier die kan worden aangemerkt als ‘spamming’;
  6. via de dienstverlening van Zuidstijl aan te sporen tot dan wel zich bezig te houden met overige illegale activiteiten of activiteiten die schadelijk kunnen zijn voor de server van Zuidstijl dan wel voor enige andere server aangesloten op het internet, waaronder verwijzingen naar of het aanbieden van zogenaamde ‘pirated’ software, ‘hacker’-programma’s, -archieven of ‘warez’-sites;
  7. zich op een andere wijze schuldig te maken aan enig strafbaar feit, waaronder mede begrepen het verspreiden en toegankelijk maken van informatie die in strijd is met de openbare orde of de goede zeden dan wel discriminerend van aard is.
 2. De wederpartij vrijwaart Zuidstijl voor eventuele aanspraken van derden die verband houden met de manier waarop de wederpartij gebruik maakt van de door Zuidstijl geleverde webservices.
 3. Zuidstijl mag het dataverkeer limiteren. Indien partijen een dergelijke limiet zijn overeengekomen, mag Zuidstijl bij overschrijding van de limiet de hieruit voortvloeiende meerkosten of door Zuidstijl geleden schade bij de wederpartij in rekening brengen.
 4. Tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders zijn overeengekomen, wordt de overeengekomen webservice verleend voor een periode van 12 maanden. Deze termijn wordt voor niet consumenten telkens stilzwijgend voor een zelfde periode verlengd, tenzij één der partijen de overeenkomst uiterlijk 1 maand vóór het aflopen van de periode schriftelijk heeft opgezegd. Voor consumenten geldt dat de registratie aan het einde van de eerste en eventuele volgende periode vervalt, tenzij zij 1 maand voor het aflopen van de eerste of volgende periode schriftelijk te kennen geven dat zij de registratie wensen te verlengen. Verlengen kan telkens alleen voor een periode van 12 maanden.

Zoekmachine optimalisatie

 1. Ingeval Zuidstijl voor de wederpartij diensten op het gebied van het optimaliseren van zoekmachines (SEO) verleent, zal de wederpartij aan Zuidstijl opgave doen van:
  1. de te vinden website(s);
  2. de doelmarkt;
  3. op dienst/product gerelateerde combinaties van tenminste twee woorden in zoekmachines;
  4. de zoekmachine(s) waarvoor geoptimaliseerd dient te worden.
 2. Optimalisatie geschiedt altijd onder de voorwaarden zoals deze door de betreffende zoekmachine opgegeven worden. Zuidstijl zal de wederpartij informeren over de voorwaarden die de betreffende zoekmachine stelt.
 3. Zuidstijl streeft er naar om binnen de kaders van de overeenkomst de positie voor overeengekomen zoekwoorden en/of zoekwoord combinaties te maximaliseren. 100% garantie voor hoge positionering van zoekwoorden in de zoekmachines kan, vanwege de vele (en soms niet beïnvloedbare) factoren die spelen bij zoekmachine optimalisatie, door Zuidstijl niet gegeven worden. Zuidstijl kan derhalve geen garantie geven voor de positie van de website van de wederpartij in de opgegeven zoekmachines.
 4. Tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders zijn overeengekomen, wordt de overeengekomen webservice verleend voor een periode van 12 maanden. Deze termijn wordt voor niet consumenten telkens stilzwijgend voor een zelfde periode verlengd, tenzij één der partijen de overeenkomst uiterlijk 1 maand vóór het aflopen van de periode schriftelijk heeft opgezegd. Voor consumenten geldt dat de registratie aan het einde van de eerste en eventuele volgende periode vervalt, tenzij zij 1 maand voor het aflopen van de eerste of volgende periode schriftelijk te kennen geven dat zij de registratie wensen te verlengen. Verlengen kan telkens alleen voor een periode van 12 maanden.

Onderhoud

 1. Indien ten behoeve van de geleverde diensten en/of de ontwikkelde website tussen partijen een onderhoudsovereenkomst is gesloten, zal de wederpartij conform de hierin opgenomen of de gebruikelijke procedures van Zuidstijl eventuele gebreken aan Zuidstijl melden. Na ontvangst van een melding zal Zuidstijl naar beste vermogen de gebreken her-stellen.
 2. Ingeval partijen voor de onderhoudsovereenkomst een periodieke vergoeding zijn overeengekomen, zal herstel kosteloos plaatsvinden. Zuidstijl kan de kosten van de (herstel)werkzaamheden echter wel afzonderlijk in reke-ning brengen ingeval er sprake is van gebruiksfouten van de wederpartij, van andere niet aan Zuidstijl toe te rekenen oorzaken of indien de website, de software of het resultaat van de geleverde diensten door anderen dan Zuidstijl is gewijzigd of wordt onderhou-den.
 3. Tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders zijn overeengekomen, zijn de volgende werkzaamheden niet in de onderhoudsovereenkomst inbegrepen:
  1. ontwerp- en programmeerwerkzaamheden;
  2. werkzaamheden voortvloeiend uit tele- en datacommunicatiestoringen;
  3. herstel van eventueel verloren gegane informatie.

Klachten

 1. Klachten ten aanzien van de ontwikkelde website of software moeten direct na ontdekking - doch uiterlijk binnen de overeengekomen garantietermijn - schriftelijk aan Zuidstijl worden gemeld. Alle gevolgen van het niet direct melden zijn voor risico van de wederpartij. Indien geen expliciete garantietermijn is overeengekomen, geldt een termijn van 1 jaar na oplevering.
 2. Alle klachten ten aanzien van de verrichte werkzaamheden of geleverde diensten moeten eveneens direct na ontdekking - doch uiterlijk binnen 3 maanden na (op)levering van de werkzaamheden en/of diensten - schriftelijk aan Zuidstijl worden gemeld. Alle gevolgen van het niet direct melden zijn voor risico van de wederpartij.
 3. Indien een klacht niet binnen de in de voorgaande leden vermelde termijnen aan Zuidstijl is gemeld, wordt de website en/of de software geacht aan de overeenkomst te beantwoorden en conform de overeenkomst te functioneren of worden de werkzaamheden geacht conform de overeenkomst te zijn verricht en/of de diensten conform de overeenkomst te zijn geleverd.
 4. Klachten schorten de betalingsverplichting van de wederpartij niet op.
 5. Het vorige lid geldt niet voor de consument.
 6. De wederpartij dient Zuidstijl in staat te stellen de klacht te onderzoeken en in dit kader alle voor de klacht relevante informatie aan Zuidstijl te verstrekken. Indien voor het onderzoek noodzakelijk is dat Zuidstijl ter plekke de klacht komt onderzoeken, zijn de hieraan verbonden kosten voor rekening en risico van de wederpartij, tenzij de klacht achteraf gegrond blijkt te zijn.
 7. Geen klachten zijn mogelijk ten aanzien van de website, de software of het resultaat van de door Zuidstijl verrichte werkzaamheden en/of verleende diensten ingeval aan deze website, software of dit resultaat na (op)levering (technische) wijzigingen zijn aangebracht en/of deze website, software of dit resultaat geheel of gedeeltelijk is bewerkt.

Garanties

 1. Zuidstijl zal er voor zorgen dat de overeengekomen werkzaamheden en/of dienstverlening naar behoren en conform de in zijn branche geldende normen worden of wordt uitgevoerd, maar geeft ten aanzien van deze werkzaamheden en/of dienstverlening nooit een verdergaande garantie dan zoals uitdrukkelijk tussen partijen werd overeengekomen.
 2. Zuidstijl staat gedurende de garantietermijn in voor de gebruikelijke normale kwaliteit en deugdelijkheid van het (op)geleverde.
 3. Bij het gebruik van de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde diensten, baseert Zuidstijl zich op de informatie die de provider of andere dienstverlener hierover verstrekt. Indien voor deze dienstverlening door de provider of dienstverlener bepaalde garanties worden afgegeven, zullen deze garanties op gelijke wijze tussen partijen gelden. Zuidstijl zal de wederpartij hierover informeren.
 4. Zuidstijl garandeert niet en wordt nimmer geacht te hebben gegarandeerd dat het resultaat van de verrichte werkzaamheden en/of geleverde diensten aansluit bij, gekoppeld kan worden met en/of gebruikt kan worden via het bestaande systeem van de wederpartij, tenzij Zuidstijl dit uitdrukkelijk schriftelijk aan de wederpartij heeft bevestigd.
 5. Ingeval door de wederpartij terecht een beroep wordt gedaan op de garantiebepalingen, zal Zuidstijl kosteloos zorg dragen voor herstel of vervanging van de website, de software of het resultaat van de verrichte werkzaamheden en/of geleverde diensten of het alsnog op de juiste wijze uitvoeren van de overeengekomen werkzaamheden of diensten dan wel voor terugbetaling van of een reductie op de hiervoor overeengekomen prijs of het hiervoor overeengekomen honorarium. Een en ander ter keuze van Zuidstijl. Indien er sprake is van bijkomende schade, gelden hiervoor de bepalingen van het in deze algemene voorwaarden opgenomen aansprakelijkheidsartikel.
 6. In afwijking van het vorige lid, heeft de consument zelf de keuze tussen herstel of vervanging van de website respectievelijk het alsnog op de juiste wijze uitvoeren van de overeengekomen werkzaamheden, tenzij dit in redelijkheid niet kan worden gevergd van Zuidstijl. In plaats daarvan mag de consument de overeenkomst altijd bij aangetekend schrijven ontbinden of een korting op de overeengekomen prijs vragen.

Aansprakelijkheid

 1. Buiten de expliciet overeengekomen of door Zuidstijl gegeven garanties, gegarandeerde resultaten, capaciteiten of kwaliteitseisen aanvaardt Zuidstijl geen enkele aansprakelijkheid.
 2. Onverminderd het in het vorige lid bepaalde is Zuidstijl slechts aansprakelijk voor directe schade. Iedere aansprakelijkheid van Zuidstijl voor gevolgschade, zoals bedrijfsschade, winstderving en/of geleden verlies en/of vertragingsschade, is uitdrukkelijk uitgesloten.
 3. De wederpartij is gehouden al die maatregelen te nemen die noodzakelijk zijn ter voorkoming of beperking van de schade.
 4. Indien Zuidstijl aansprakelijk is voor door de wederpartij geleden schade, is de schadevergoedingsplicht van Zuidstijl te allen tijde beperkt tot maximaal het bedrag dat door zijn assuradeur in het voorkomende geval wordt uitgekeerd. Ingeval de assuradeur van Zuidstijl niet uitkeert of de schade niet onder een door Zuidstijl gesloten verzekering valt, is de schadevergoedingsplicht van Zuidstijl beperkt tot maximaal het factuurbedrag voor de ontwikkelde website of de verrichte werkzaamheden en/of dienstverlening.
 5. In afwijking van het vorige lid, wordt bij duurovereenkomsten met een langere looptijd dan 3 maanden de aansprakelijkheid van Zuidstijl beperkt tot het over de laatste 3 maanden verschuldigde honorarium ingeval de assuradeur van Zuidstijl niet uitkeert of de schade niet onder een door Zuidstijl gesloten verzekering valt.
 6. De wederpartij dient Zuidstijl uiterlijk binnen 6 maanden nadat hij bekend is geworden met of bekend had kunnen zijn met de door hem geleden schade hiervoor aan te spreken.
 7. In afwijking van het vorige lid geldt voor de consument een termijn van 1 jaar.
 8. De wederpartij kan geen beroep doen op de toepasselijke garantie, noch Zuidstijl op andere gronden aansprakelijk stellen indien de schade is ontstaan:
        1. door ondeskundig gebruik van de website, de software of het resultaat van de werkzaamheden en/of dienstverlening of gebruik van de website, de software of voornoemd resultaat in strijd met de door of namens Zuidstijl verstrekte instructies, adviezen, handleidingen, aanwijzingen e.d.;
        2. door fouten of onvolledigheden in de door of namens de wederpartij aan Zuidstijl verstrekte of voorgeschreven informatie, documenten, informatiedragers e.d.;
        3. door aanwijzingen of instructies van of namens de wederpartij;
        4. doordat door of namens de wederpartij reparaties of overige werkzaamheden of bewerkingen aan de website, de software of het resultaat van de werkzaamheden en/of diensten zijn uitgevoerd, zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van Zuidstijl.
 9. De wederpartij is in de gevallen als opgesomd in het vorige lid van dit artikel volledig aansprakelijk voor alle hieruit voortvloeiende schade en vrijwaart Zuidstijl uitdrukkelijk voor alle aanspraken van derden tot vergoeding van deze schade.
 10. De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet en/of bewuste roekeloosheid van Zuidstijl of diens leidinggevend personeel op directieniveau of indien dwingendrechtelijke wettelijke bepalingen zich hiertegen verzetten. Uitsluitend in deze gevallen zal Zuidstijl de wederpartij vrijwaren voor eventuele aanspraken van derden jegens de wederpartij.

Betaling

 1. Zuidstijl heeft altijd het recht een (gedeeltelijke) vooruitbetaling of enige andere zekerheid voor betaling van de wederpartij te verlangen. Bij consumenten zal de gevraagde vooruitbetaling maximaal 50% van de overeengekomen prijs bedragen.
 2. Betaling dient binnen een vervaltermijn van 14 dagen na de factuurdatum te geschieden, tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders zijn overeengekomen. Daarbij staat de juistheid van een factuur vast indien de wederpartij niet binnen deze betaaltermijn bezwaar heeft gemaakt.
 3. Indien een factuur na het verstrijken van de in het vorige lid bedoelde termijn niet volledig is betaald of geen automatische incasso heeft kunnen plaatsvinden, is de wederpartij aan Zuidstijl een vertragingsrente verschuldigd ter grootte van 2% per maand, cumulatief te berekenen over de hoofdsom. Gedeelten van een maand worden daarbij als volle maand gerekend.
 4. Indien na aanmaning door Zuidstijl betaling alsnog uitblijft, heeft Zuidstijl bovendien het recht aan de wederpartij buitengerechtelijke incassokosten in rekening te brengen.
 5. De in het vorige lid bedoelde buitengerechtelijke incassokosten bedragen bij vorderingen met een hoofdsom van maximaal € 25.000,00:
 1. 15% van het bedrag van de hoofdsom over de eerste € 2.500,00 van de vordering (met een minimum van € 40,00);
 2. 10% van het bedrag van de hoofdsom over de volgende € 2.500,00 van de vordering;
 3. 5% van het bedrag van de hoofdsom over de volgende € 5.000,00 van de vordering;
 4. 1% van het bedrag van de hoofdsom over de volgende € 15.000,00 van de vordering.
 1. Indien de hoofdsom meer bedraagt dan € 25.000,00 heeft Zuidstijl het recht aan de wederpartij over de eerste € 25.000,00 buitengerechtelijke incassokosten conform het vorige lid te berekenen en voor het meerdere buitengerechtelijke incassokosten ter grootte van 10% over dat meerdere aan de wederpartij in rekening te brengen.
 2. Voor de berekening van de buitengerechtelijke incassokosten heeft Zuidstijl het recht na verloop van 1 jaar de hoofdsom van de vordering te verhogen met de in dat jaar conform lid 3 van dit artikel cumulatief opgebouwde vertragingsrente.
 3. Bij uitblijven van volledige betaling door de wederpartij, heeft Zuidstijl het recht de overeenkomst, zonder nadere ingebrekestelling door een schriftelijke verklaring te ontbinden of zijn verplichtingen uit de overeenkomst op te schorten, totdat de wederpartij alsnog betaald heeft of hiervoor een deugdelijke zekerheid heeft gesteld. Voornoemd opschortingrecht heeft Zuidstijl eveneens indien hij al voordat de wederpartij in verzuim is met de betaling gegronde redenen heeft om aan de kredietwaardigheid van de wederpartij te twijfelen.
 4. Door de wederpartij gedane betalingen worden door Zuidstijl ten eerste in mindering gebracht op alle verschuldigde rente en kosten en vervolgens op de opeisbare facturen die het langst openstaan, tenzij de wederpartij bij de betaling uitdrukkelijk schriftelijk vermeldt dat deze betrekking heeft op een latere factuur.
 5. a.   De wederpartij mag de vorderingen van Zuidstijl niet verrekenen met eventuele tegenvorderingen die hij op Zuidstijl heeft. Dit geldt eveneens indien de wederpartij (voorlopige) surseance van betaling aanvraagt of in staat van faillissement wordt verklaard.

b.   Het bepaalde onder sub a. geldt niet voor overeenkomsten met de consument.

 1. Indien er bij een duurovereenkomst sprake is van het uitblijven van volledige betaling, zal Zuidstijl de wederpartij schriftelijk in gebreke stellen en daarbij nog een redelijke termijn gunnen waarbinnen de wederpartij alsnog moet betalen. Indien betaling na verloop van deze redelijke termijn wederom uitblijft en de betalingsachterstand 3 maanden of meer bedraagt, mag Zuidstijl zijn dienstverlening na kennisgeving hiervan aan de wederpartij opschorten totdat er volledig is betaald of hiervoor deugdelijke zekerheid is gesteld. Zuidstijl heeft in dat geval ook het recht de overeenkomst door een schriftelijke verklaring te ontbinden. Onder opschorting kan in dit kader onder meer worden verstaan het blokkeren van de door Zuidstijl voor de wederpartij geëxploiteerde website(s), domeinnamen of e-mailadressen. Alle schade die Zuidstijl hierdoor lijdt evenals de kosten van heraansluiting of het heractiveren van de dienstverlening zijn voor rekening van de wederpartij.

Intellectuele eigendomsrechten

 

 1. Zuidstijl is en blijft de rechthebbende van alle intellectuele eigendomsrechten die rusten op, voortkomen uit, verband houden met en/of behoren tot (het resultaat van) de door Zuidstijl in het kader van de overeenkomst geleverde diensten of verrichte werkzaamheden, zoals onder meer de intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de in het kader van de ontwikkeling van de website en/of software geleverde databases en broncodes. Een en ander, tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders zijn overeengekomen of in deze algemene voorwaarden anders is bepaald.
 2. De uitoefening van de in het vorige lid vermelde rechten is, zowel tijdens als na afloop van de uitvoering van de overeenkomst, uitdrukkelijk en uitsluitend aan Zuidstijl voorbehouden. De wederpartij verkrijgt ten aanzien van de in dat lid genoemde databases en broncodes slechts de (gebruiks)rechten die partijen uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.
 3. De wederpartij is niet gerechtigd de door Zuidstijl geleverde of vervaardigde documenten te gebruiken buiten de context van de overeenkomst. Het is de wederpartij verboden deze documenten aan derden te verstrekken, derden hierin inzage te verlenen of deze documenten te vermenigvuldigen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Zuidstijl.
 4. De wederpartij staat er voor in dat alle door hem aan Zuidstijl te verstrekken of verstrekte informatie of documenten geen inbreuk maken op het auteursrecht of enig ander intellectueel eigendomsrecht van derden. De wederpartij is aansprakelijk voor eventuele schade die Zuidstijl door dergelijke inbreuken lijdt en vrijwaart Zuidstijl voor aanspraken van deze derden.
 5. Zuidstijl garandeert dat het door hem (op)geleverde als zodanig geen inbreuk maakt op Nederlandse auteursrechten, oc-trooi-rechten, modelrechten of andere rechten van intellectuele eigendom van derden.
 6. Indien niettemin door Zuidstijl moet worden erkend of door een Nederland-se rechter wordt bepaald dat het door Zuidstijl (op)geleverde inbreuk maakt op voornoemde rech-ten van derden, zal Zuidstijl - na overleg met de wederpartij - het desbetreffende (op)geleverde zodanig vervangen dat geen inbreuk meer gemaakt wordt op het betrokken recht, een licen-tie-recht ter zake ver-werven dan wel het (op)geleverde terugnemen tegen terugbetaling van de (koop)prijs, verminderd met de normaal te achten afschrijvin-gen, zonder tot verdere schadevergoeding gehouden te zijn.
 7. De wederpartij heeft slechts recht op de in het vorige lid vermelde opties, indien hij Zuidstijl op een zodanig tijdstip heeft ingelicht over de (vermeende) aanspra-ken van derden - onder vermelding van alle hiervoor relevante bijzonderheden -, dat Zuidstijl in staat is -zijn rechten ter zake naar behoren te verdedi-gen. Zuidstijl zal de wederpartij alleen dan vrijwaren tegen eventuele aanspraken van derden welke voortvloeien uit de in het vorige lid bedoelde inbreuken, mits de wederpartij de behandeling van een eventuele rechtszaak uitsluitend aan Zuidstijl overlaat en hierbij alle noodzakelijke medewerking verleent.
 8. Het is Zuidstijl toegestaan technische maatrege-len te nemen ter bescherming van zijn rechten.

Faillissement, beschikkingsonbevoegdheid e.d.

 1. Zuidstijl heeft altijd het recht de overeenkomst, zonder nadere ingebrekestelling middels een schriftelijke verklaring aan de wederpartij te ontbinden, op het tijdstip waarop de wederpartij:
 1. in staat van faillissement wordt verklaard of een aanvraag tot zijn faillissement is gedaan;
 2. (voorlopige) surseance van betaling aanvraagt;
 3. door executoriale beslaglegging wordt getroffen;
 4. onder curatele of onder bewind wordt gesteld;
 5. anderszins de beschikkingsbevoegdheid of handelingsbekwaamheid met betrekking tot diens vermogen of delen ervan verliest.
 1. De wederpartij is te allen tijde verplicht de curator of bewindvoerder op de hoogte te stellen van de (inhoud van de) overeenkomst en deze algemene voorwaarden.

Overmacht

 1. Ingeval er sprake is van overmacht aan de zijde van de wederpartij of Zuidstijl, is Zuidstijl gerechtigd de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst, middels een schriftelijke verklaring, aan de wederpartij te ontbinden of de nakoming van zijn verplichtingen jegens de wederpartij voor een redelijke termijn op te schorten zonder tot enige schadevergoeding gehouden te zijn.
 2. Onder overmacht aan de zijde van Zuidstijl wordt in het kader van deze algemene voorwaarden verstaan: een niet-toerekenbare tekortkoming van Zuidstijl, van de door hem ingeschakelde derden of toeleveranciers of overige zwaarwegende redenen aan de zijde van Zuidstijl.
 3. Als omstandigheden waarin sprake zal zijn van overmacht zullen onder meer worden verstaan: oorlog, oproer, mobilisatie, binnen- en buitenlandse onlusten, overheidsmaatregelen, stakingen binnen de organisatie van Zuidstijl en/of van de wederpartij of dreiging van deze e.d. omstan-digheden, verstoring van de ten tijde van het aangaan van de overeenkomst bestaande valutaverhoudingen, bedrijfsstoringen door brand, inbraak, sabotage, natuurverschijnselen e.d. evenals door internet- of stroomstoringen e.d. ontstane leveringsproblemen.
 4. Indien de overmachtsituatie intreedt als de overeenkomst al gedeeltelijk is uitgevoerd, is de wederpartij gehouden zijn verplichtingen jegens Zuidstijl tot aan dat moment na te komen.

Annulering, opschorting

 1. Ingeval de wederpartij de overeenkomst voorafgaand aan of tijdens de uitvoering daarvan wenst te annuleren, is hij aan Zuidstijl een door Zuidstijl nader te bepalen schadevergoeding verschuldigd. Deze schadevergoeding omvat alle door Zuidstijl gemaakte kosten en diens door de annulering geleden schade inclusief de gederfde winst. Zuidstijl heeft het recht voornoemde schadevergoeding te fixeren en - naar zijn keuze en afhankelijk van de reeds verrichte werkzaamheden of leveringen - 20 tot 100% van de overeengekomen prijs bij de wederpartij in rekening te brengen.
 2. Indien de wederpartij een geplande afspraak minder dan 24 uur van tevoren afzegt of verzet, mag Zuidstijl in ieder geval de daarvoor gere-ser-veerde tijd op basis van het overeengekomen of gebruikelijke uurtarief aan de wederpartij in rekening brengen.
 3. De wederpartij is tegenover derden aansprakelijk voor de gevolgen van de annulering en zal Zuidstijl vrijwaren voor hieruit voortvloeiende aanspraken van deze derden.
 4. Zuidstijl heeft het recht alle door de wederpartij al betaalde bedragen te verrekenen met de door de wederpartij verschuldigde schadevergoeding.
 5. Bij opschorting van de uitvoering van de overeenkomst op verzoek van de wederpartij is de vergoeding voor alle op dat moment verrichte werkzaamheden en gemaakte kosten direct opeisbaar en mag Zuidstijl deze bij de wederpartij in rekening brengen. Zuidstijl mag bovendien alle gedurende de opschortingperiode te maken of gemaakte kosten evenals de voor de opschortingperiode al gereserveerde uren bij de wederpartij in rekening brengen.
 6. Indien de uitvoering van de overeenkomst na de overeengekomen opschortingduur niet kan worden hervat, heeft Zuidstijl het recht de overeenkomst door een schriftelijke verklaring aan de wederpartij te ontbinden. Indien de uitvoering van de overeenkomst na de overeengekomen opschortingduur wordt hervat, moet de wederpartij eventuele uit deze hervatting voortvloeiende kosten van Zuidstijl vergoeden.

Toepasselijk recht/bevoegde rechter

 1. Op de tussen Zuidstijl en de wederpartij gesloten overeenkomst is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
 2. Eventuele geschillen zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in de plaats waar Zuidstijl is gevestigd, zij het dat Zuidstijl altijd de bevoegdheid behoudt het geschil voor te leggen aan de bevoegde rechter in de plaats waar de wederpartij is gevestigd.
 3. De consument is steeds bevoegd te kiezen voor beslechting van het geschil door de wettelijk bevoegde rechter, mits hij deze keuze tijdig kenbaar maakt aan Zuidstijl. Met tijdig wordt hier bedoeld: binnen één maand nadat Zuidstijl schriftelijk aan de consument heeft meegedeeld het geschil te willen voorleggen aan de rechter van zijn vestigingsplaats.
 4. Indien de wederpartij gevestigd is buiten Nederland, heeft Zuidstijl het recht er voor te kiezen het geschil voor te leggen aan de bevoegde rechter in het land of de staat waar de wederpartij gevestigd is.

Datum: 6 januari 2012